Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 175159 View view 3.92.91.54 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด11 ก.ย. 2564 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกศน.อำเภอภูซางให้ครูกศน.ตำบลทุ่งกล้วยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการกีฬาฟุตบอลและป้องกันยาเสพติด ณ บ้านคอดยาว ต.ทุ่งกล้วย
: 18/09/2021
: 10:32 น.
Viraporn7-8 อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
: 18/09/2021
: 10:27 น.
Viraporn9 -10 กันยายน 2564 โครงการอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจัทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
: 18/09/2021
: 10:16 น.
Virapornกศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรไม่เกิน 31 ชั่วโมงขึ้นไป) การทำน้ำสมุนไพร 5 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านก๊อหลวง ม.2 8 กันยายน 2564
: 18/09/2021
: 10:09 น.
Virapornกศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรไม่เกิน 31 ชั่วโมงขึ้นไป) การทำดอกไม้จันทน์ 5 ชั่วโมง ณ กศน.ศาลาเอนกประสงค์บ้านก๊อหลวง ม.2 7 กันยายน 2564
: 18/09/2021
: 10:07 น.
Virapornกศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรไม่เกิน 31 ชั่วโมงขึ้นไป) เจอแอลกอฮอล์ 5 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลทุ่งกล้วย 6 กันยายน 2564 30 สิงหาคม 2564
: 18/09/2021
: 10:05 น.
Virapornกศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรไม่เกิน 31 ชั่วโมงขึ้นไป) สบู่สมุนไพร 5 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลทุ่งกล้วย 30 สิงหาคม 2564
: 18/09/2021
: 10:03 น.
Viraporn
: 18/09/2021
: 10:00 น.
Viraporn
: 18/09/2021
: 09:57 น.
Virapornกศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป) การทำไม้กวาดญี่ปุ่นณ ณ บ้านสวนยางพารา ตำลทุ่งกล้วย
: 18/09/2021
: 09:32 น.
Virapornกศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไป) การทำกระเป๋า Handmade ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านก๊อหลวง หมู่ 2 ตำลทุ่งกล้วย
: 18/09/2021
: 09:25 น.
Virapornครุกศน.ตำบลทุ่งกล้วย จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน ช่องทาง Facebook Live
: 18/09/2021
: 08:50 น.
Virapornมอบเกียรติบัตร 5 ดีพรีเมี่ยม รางวัลชมเชย กศน.ตำบลทุ่งกล้วย
: 18/09/2021
: 08:29 น.
Viraporn23-24/1/2564 กศน.อำเภอภูซางร่วมกับกสศ.จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าภายใต้ตราสินค้าภูซาง ณ ห้องประชุมอบต.ตำบลทุ่งกล้วย
: 17/04/2021
: 09:15 น.
Viraporn22/1/2564 กศน.ตำบลทุ่งกล้วยประเมินระดับการรู้หนังสือ
: 17/04/2021
: 09:10 น.
Viraporn19 มกราคม 2564 นางวิราภร การยศ ครูกศน.ตำบลทุ่งกล้วยจีดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ณ กศน.อำเภอภูซาง
: 17/04/2021
: 09:06 น.
Viraporn5/1/2564 นางศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์ พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอภูซางร่วมสวัสดีปีใหม่เครือข่ายในทีประชุมหัวหน้าส่วน ณ ที่ว่าการอำเภอภูซาง
: 17/04/2021
: 09:01 น.
Viraporn23/12/2563 สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยาร่วมกับกศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถโมบายเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งกล้วย
: 17/04/2021
: 08:58 น.
Viraporn21/12/2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา ร่วมส่งความสุขให้น้อง ณ กศน.ตำบลภูซาง
: 17/04/2021
: 08:52 น.
Viraporn18/12/2563 กศน.ตำบลทุ่งกล้วยประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น
: 17/04/2021
: 08:47 น.
Viraporn18/12/2563 กศน.ตำบลทุ่งกล้วยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาเรียนที่ 2 /2563 ณ กศน.ตำบลทุ่งกล้วย
: 16/04/2021
: 22:37 น.
Viraporn16/12/2563 กศน.ตำบลทุ่งกล้วยรับการนิเทศจากนางมีนา กิติชานนท์ ผอ.กศน.จังหวัดพะเยา
: 16/04/2021
: 22:26 น.
Viraporn11-15/12/2563 พัฒนากศน.ตำบลทุ่งกล้วย
: 16/04/2021
: 22:21 น.
Viraporn15/12/2563 ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมงานปีใหม่ม้งบ้านคอดยาว หมู่ 10 ตำบลทุ่งกล้วย
: 16/04/2021
: 22:18 น.
Viraporn1/11/63 ประชุมบุคลากรกศน.อำเภอภูซางเพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนงาน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอภุซาง
: 16/04/2021
: 22:08 น.
Viraporn10/12/2563 ศึกษาดูงานงานผ้าและการบริหารจัดการกลุ่ม (กสศ.) ณ อ.ปัว จ.น่าน
: 16/04/2021
: 22:04 น.
Viraporn5/12/2563 ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ร.9และร่วมกิจกรรมจิตอาสา
: 16/04/2021
: 21:59 น.
Viraporn2-4 ธันวาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้Google appy ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พะเยาครู
: 16/04/2021
: 21:54 น.
Viraporn26/11/63 กศน.ภูซางลงวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กสศ.ตำบลภูซางและตำบลทุ่งกล้วย
: 16/04/2021
: 21:50 น.
Viraporn20/11/2563 กศน.อำเภอภูซางนำกลุ่มสตรีกสศ.บ้านคอดยาวตำบลทุ่งกล้วยนำเสนอนิทรรศการงานผ้าภูซางต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดสบบง ตำบลสบบง
: 16/04/2021
: 21:44 น.
Viraporn17/11/2563 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าภายใต้ตราสินค้าผ้าภูซาง
: 16/04/2021
: 21:23 น.
Viraporn13/11/2563 ร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งกล้วย
: 16/04/2021
: 21:05 น.
Virapornการประชุมเชิงปฺบัติการเพิ่มประสิทธิภาพครูด้านการเงิน พัสดุ
: 16/04/2021
: 21:03 น.
Virapornโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
: 16/04/2021
: 21:00 น.
Virapornรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2563
: 16/04/2021
: 20:55 น.
Virapornกศน.ตำบลทุ่งกล้วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1-2564
: 16/04/2021
: 20:33 น.
Virapornโครงการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563
: 07/11/2020
: 17:38 น.
Viraporn
: 07/11/2020
: 17:25 น.
Viraporn
: 07/11/2020
: 16:27 น.
Virapornกศน.อำเภอภูซางมอบหน้ากากผ้า face shield ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกล้วย
: 15/05/2020
: 10:32 น.
Virapornกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
: 04/05/2020
: 18:01 น.
Virapornกศน.ตำบลทุ่งกล้วยรับสมัครนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
: 18/04/2020
: 17:31 น.
Virapornกศน.อำเภอภูซางมอบหน้ากากผ้า
: 15/04/2020
: 00:55 น.
Virapornรับสมัครนักศึกษาประจำปีงบประมาณ2563
: 13/04/2020
: 13:01 น.
Virapornอบรม digital ชุมชน ตำบลทุ่งกล้วย
: 09/08/2016
: 22:38 น.
ณกัญญกรให้นักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งกล้วย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา เวลา 7.30 น. ณ วัดบ้านทุ่งกล้วย
: 22/01/2016
: 16:04 น.
krutuinuyกิจกรรมประเพณีสู่ขวัญข้าว
: 15/01/2016
: 13:18 น.
krutuinuyนายสุรพงษ์ งามสม ผอ.รร.มัธยมวัดนานายโรง เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
: 15/01/2016
: 13:04 น.
krutuinuyผอ.ปัณณพงษ์ ท้าวอาจ ให้ความสนใจ สมุดบันทึกจากสมุดเหลือใช้ ของ กศน.อำเภอภูซาง
: 15/01/2016
: 11:16 น.
krutuinuyเปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย กศน.ตำบลทุ่งกล้วย
: 15/01/2016
: 10:45 น.
krutuinuyสมุดบันทึก จากสมุดเหลือใช้
: 14/01/2016
: 16:41 น.
krutuinuy
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลทุ่งกล้วย
134 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  0861164143
ติดต่อผู้ดูแล Virapornka905@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo